ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Teslatronic is een eenmanszaak gevestigd te Zundert en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KvK 66779820.

2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Teslatronic. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Naast de algemene voorwaarden zijn de bijzondere bepalingen van toepassing die Teslatronic en opdrachtgever met elkaar zijn overeengekomen.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Teslatronic, maar ook ten behoeve van alle andere personen die bij of voor haar werkzaam zijn en ingeschakeld worden bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van enige opdracht.

4. Teslatronic behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking één maand na de bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht worden.

5. Alle door Teslatronic gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. De offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de offerte.

6. Alle geleverde diensten en/of producten blijven in eigendom van Teslatronic, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wanneer de diensten en/of producten in eigendom blijven van Teslatronic, geeft Teslatronic alle geleverde diensten en/of producten in gebruik aan opdrachtgever. De eventueel ontwikkelde website wordt aan opdrachtgever beschikbaar gesteld zodra deze geheel bedrijfsklaar is.

7. Zolang Teslatronic rechten op de diensten en/of producten kan doen gelden, is opdrachtgever verplicht de diensten en/of producten: – niet te verkopen, te verruilen, te bezwaren, te verhuren en/of in gebruik te geven; – zorgvuldig te bewaren, te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig het instructieboekje en een eventueel voorgeschreven service- en onderhoudsschema; – niet voor een ander doel te gebruiken of te laten gebruiken dan waarvoor het is bestemd dan wel te gebruiken of behandelen in strijd met enig wettelijk voorschrift. Het is opdrachtgever zonder toestemming van Teslatronic niet toegestaan de producten te verplaatsen of te verhuizen naar een ander adres als het adres waarop de producten door Teslatronic zijn afgeleverd en geïnstalleerd.

8. De verstrekte diensten en/of producten worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

9. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens waarvan Teslatronic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de te leveren diensten en/of producten, tijdig aan Teslatronic worden verstrekt.

10. Opdrachtgever meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan het product onmiddellijk aan Teslatronic. Opdrachtgever is aansprakelijk voor enige schade aan het product of gevolgschade ontstaan door te late melding. Bij gemelde storingen of tekortkomingen aan het product zal opdrachtgever op eerste verzoek onverwijld toegang tot het product verlenen, zodat Teslatronic de status daarvan kan inspecteren en/of de tekortkoming aan het product kan herstellen. In geval van diefstal en/of vandalisme doet opdrachtgever aangifte bij de politie; Teslatronic geeft daartoe hierbij volmacht aan opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt Teslatronic onmiddellijk daarna een kopie van het proces-verbaal van aangifte.

11. Het is opdrachtgever niet toegestaan het onderhoud en reparaties door een derde te doen uitvoeren.

12. Indien Teslatronic bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelt, niet behorend tot haar eigen onderneming, wordt daarbij de nodige zorgvuldigheid betracht. Kosten van inschakeling van derden worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Teslatronic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden. Beperkingen in de aansprakelijkheid van derden worden door Teslatronic namens haar opdrachtgever aanvaard.

13. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Teslatronic voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, zijn aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Teslatronic vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Teslatronic schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever. Teslatronic is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Teslatronic. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres. Teslatronic heeft het recht de domeinnaam en/of IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Teslatronic gerechtigd de domeinnaam en/of IP-adres op te heffen. Bij het opheffen, ontoegankelijk maken of onbruikbaar maken van de domeinnaam en/of IP-adres kan Teslatronic niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die verband houdt met het niet kunnen gebruiken van de domeinnaam en/of IP-adres namens of door opdrachtgever.

14. Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Teslatronic voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een telefoonlijn, (mobiel)telefoonnummer, internet verbinding of netwerk, of bij de aansluiting op een mobiel netwerk, zijn aanvraag, toekenning en eventueel gebruik hiervan afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende derde. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van de te verlenen diensten. Teslatronic vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Teslatronic schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) deze diensten namens of door opdrachtgever. Teslatronic is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een hiervoor genoemde dienst. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die derde stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van deze diensten. Teslatronic heeft het recht de diensten ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling. In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Teslatronic gerechtigd de genoemde diensten op te heffen. Bij het opheffen, ontoegankelijk maken of onbruikbaar maken van de diensten kan Teslatronic niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die verband houdt met het niet kunnen gebruiken van deze diensten namens of door opdrachtgever

15. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Teslatronic of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Opdrachtgever onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Teslatronic toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Teslatronic door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Teslatronic op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen.

16. Toegangscodes blijven te allen tijde eigendom van Teslatronic en Teslatronic is gerechtigd de instellingen van de toegangscodes, op afstand, te wijzigen. Het risico ten aanzien van het gebruik van toegangscodes ligt uitsluitend bij opdrachtgever. Toegangscodes zijn uitsluitend persoonlijk en niet overdraagbaar. Opdrachtgever staat er voor in dat: – de toegangscodes zorgvuldig beschermt worden tegen verlies, misbruik, onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging; – Teslatronic onmiddellijk om blokkering van de toegangscodes wordt verzocht, indien de toegangscode verloren is gegaan door verlies, diefstal of beschadiging, of indien opdrachtgever het vermoeden heeft van misbruik of onbevoegd gebruik van de toegangscode. Teslatronic stelt het gebruik van de toegangscode na een dergelijk verzoek terstond buiten werking, tenzij Teslatronic gerede twijfel heeft dat van deze mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt; en – de toegangscode na beëindiging van de overeenkomst of het betreffende abonnement aan Teslatronic geretourneerd of, indien Teslatronic daar bij de beëindiging om verzoekt, vernietigd.

17. Alle kosten van (onbevoegd) gebruik van toegangscodes, aansluitingen en/of de diensten en/of producten komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever tot het moment van melding aan Teslatronic en blokkering. Indien opdrachtgever objecten en/of diensten heeft ontvangen waarop door of namens Teslatronic een blokkering is geplaatst, is het opdrachtgever niet toegestaan deze blokkering te (laten) verwijderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Teslatronic. Teslatronic kan aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.

18. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Teslatronic zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien: – opdrachtgever de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven of – dit nodig is in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen. Teslatronic zal zodra er sprake is van een ernstig datalek direct melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

19. Teslatronic is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de opdrachtgever indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

20. Teslatronic zal zich jegens opdrachtgever inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten en/of producten zo groot mogelijk te laten zijn. Teslatronic zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Teslatronic kan geen onbelemmerde toegang tot het internet, telefoonlijn, mobielnetwerk en/of het netwerk garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige diensten en/of producten van Teslatronic. Teslatronic is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten en/of producten, daaronder begrepen via het netwerk van Teslatronic verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. Opdrachtgever zal geen toegang tot de diensten en/of producten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten en/of producten moeten worden verricht. Teslatronic zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt. Teslatronic is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten en/of producten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

21. Opdrachtgever is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige opdrachtgever verwacht mag worden. Opdrachtgever zal de diensten en/of producten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Teslatronic kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden bij het gebruik van de diensten en/of producten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Teslatronic toe te brengen. In het bijzonder zal opdrachtgever: – geen intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; – geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; – zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is; – zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel; – zich onthouden van spamming, het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud; Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten en/of producten dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Teslatronic niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere opdrachtgevers in het gebruik van de diensten en/of producten niet worden belemmerd. Teslatronic houdt zich het recht voor om aan opdrachtgever de toegang tot de diensten en/of producten te ontzeggen indien opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande opsomming. Teslatronic zal wegens weigering van de toegang tot de diensten en/of producten op voorgaande gronden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Teslatronic voor alle aanspraken van derden uit hoofde van het voorgaande.

22. Aansprakelijkheid van Teslatronic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Teslatronic onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is vermeld en Teslatronic ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Teslatronic in staat is adequaat te reageren. Teslatronic zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

23. Iedere aansprakelijkheid van Teslatronic is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft in het desbetreffende geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening komt van Teslatronic. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever ter zake van de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Teslatronic is betaald. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect is ontstaan en waarvoor Teslatronic aansprakelijk is.

24. De opdrachtgever vrijwaart Teslatronic tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde opdracht, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Teslatronic.

25. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Teslatronic door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Teslatronic kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

26. Bij de verstrekking van de diensten en/of producten kan gekozen worden voor een abonnement voor 12, 24, 36 of 72 maanden. Het abonnement kan tussentijds niet beëindigd worden. Na afloop van het overeengekomen abonnement wordt deze stilzwijgend verlengt, tenzij één van beide partijen het abonnement minimaal één maand van te voren opzegt. Daarnaast is het in bepaalde vooraf afgesproken gevallen mogelijk om een abonnement voor onbepaalde tijd af te sluiten. Dit abonnement kan minimaal één maand van te voren worden opgezegd. Tevens is het in bepaalde vooraf afgesproken gevallen mogelijk om een product te kopen.

27. Het abonnementsgeld wordt maandelijks in rekening gebracht. Het in rekening te brengen abonnementsgeld wordt voorafgaande aan het afsluiten van het abonnement overeengekomen. Teslatronic is gerechtigd om eenmaal per jaar haar abonnementsgeld opnieuw te bepalen. Opdrachtgevers worden tijdig geïnformeerd over de verhoging van het abonnementsgeld. Eventuele kosten van producten die gekocht worden, worden direct bij levering in rekening gebracht.

28. De kosten voor de domeinnaam en het verhuizen daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever.

29. Wanneer de diensten en/of producten in eigendom blijven van Teslatronic, komen de kosten van onderhoud en herstel voor rekening van Teslatronic, tenzij herstel of onderhoud het gevolg is van ondeugdelijk of oneigenlijk gebruik van de dienst en/of het product door opdrachtgever. Opdrachtgever vergoedt Teslatronic in geval van ondeugdelijk of oneigenlijk gebruik de kosten die Teslatronic moet maken om de dienst en/of het product te laten herstellen of te laten vervangen. Indien de dienst en/of het product ten gevolge van een technisch defect niet kan worden hersteld, zal Teslatronic de dienst en/of het product vervangen door een gelijk(soortige) dienst en/of product. Ingeval de dienst en/of het product door een van buiten komende oorzaak zoals, water- of brandschade is beschadigd, defect is geraakt of verloren is gegaan, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten die Teslatronic moet maken om de dienst en/of het product te herstellen of te vervangen. Ook in geval van diefstal of verdwijning van de dienst en/of het product, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het product.

30. Bij de aankoop van een product geldende de wettelijke garantieregels.

31. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities.

32. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Blijft opdrachtgever in gebreke bij tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Teslatronic gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. Teslatronic is in geval van niet-tijdige betaling tevens gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter inning van het factuurbedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Teslatronic maakt met het oog op voldoening van het factuurbedrag worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij steeds een minimum geldt van 15% van het factuurbedrag. Indien noodzakelijk in verband met het uitblijven van de betaling kan Teslatronic besluiten de uit te voeren overeenkomst op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van aansprakelijkheid van Teslatronic voor de schade die daaruit mocht ontstaan.

33. Teslatronic heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: – het opzegtermijn na opzegging is verstreken; – opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren; – opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de diensten en/of producten; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; – opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden of – opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op enige schadevergoeding.

34. Bij tussentijdse beëindiging heeft Teslatronic het recht om bij opdrachtgever de volgende extra kosten in rekening te brengen: – de kosten voor het ophalen van de producten in eigendom van Teslatronic en – de resterende termijnen van het abonnement.

35. Bij beëindiging van de overeenkomst komt Teslatronic de producten die zij in eigendom heeft ophalen en levert opdrachtgever deze producten terug aan Teslatronic. Deze producten dienen in goede en zover als mogelijk in de oorspronkelijke staat te zijn, inclusief de daarbij behorende bescheiden en accessoires. Wanneer opdrachtgever deze producten bij beëindiging van de overeenkomst niet terug levert, is opdrachtgever aan Teslatronic de door Teslatronic vastgestelde restwaarde van deze producten verschuldigd.

36. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Teslatronic gerechtigd om na één maand alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van opdrachtgever op te heffen, tenzij opdrachtgever binnen deze periode aangegeven heeft een kopie te willen hebben van deze data. Teslatronic zal deze kopie van de data tegen betaling verschaffen. Foto’s en filmpjes gemaakt in opdracht van opdrachtgever worden kosteloos verstrekt.

37. Op de rechtsverhouding tussen Teslatronic en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Website leasen vanaf €45 per maand
Bestel nu online